Αιτήσεις για χρόνο παρατήρησης

 

Το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών δέχεται αιτήσεις για χρόνο παρατήρησης με το τηλεσκόπιο, από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υπ. διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμ. Φυσικής, οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό του αστεροσκοπείου για ερευνητικές παρατηρήσεις. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνονται και από ερευνητές άλλων ινστιτούτων, οι οποίοι συνεργάζονται ερευνητικά με μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για να γίνει μια αίτηση στο τηλεσκόπιο του UOAO, ο εκάστοτε παρατηρητής θα πρέπει να στείλει ένα επίσημο έγγραφο για χρόνο παρατήρησης στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων του Τηλεσκοπίου (Telescope Allocation Committee -TAC), η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις και διαμορφώνει αναλόγως το πρόγραμμα παρατήρησης του τηλεσκοπίου.

Η αποστολή της αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό προϋποθέτει την αποστολή ενός εγγράφου σε μορφή LaTeX, καθώς επίσης και του επεξεργασμένου αρχείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: observatory@phys.uoa.gr και με τίτλο: "Telescope Proposal". Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει την τελευταία έκδοση του πρότυπου αρχείου σε μορφή LaTeX (UOAO_telescope_proposal.tex), καθώς επίσης και τα αντίστοιχα αρχεία style (epsf.sty, psfig.sty, uoao.sty). Τα αρχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του τελικού αρχείου pdf, το οποίο θα συνοδεύει την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης. Η χρήση παλαιότερων εκδόσεων του πρότυπου αρχείου μπορεί να μην επιτρέπει την σωστή επεξεργασία των τελικών αρχείων της αίτησης.

Όλα τα απαραίτητα αρχεία βρίσκονται εδώ. Οι μακροεντολές psfig.sty και epsf.sty μπορούν ακόμη να βρεθούν στο σύνδεσμο: arxiv.org/macros/psfig.sty και arxiv.org/macros/epsf.sty αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν την αντίστοιχη σελίδα του αστρονομικού εξοπλισμού που διαθέτει το αστεροσκοπείο και το τηλεσκόπιο όταν προετοιμάζουν την αίτησή τους.

Συνήθως, οι αιτήσεις για χρόνο παρατήρησης περιλαμβάνουν τη φωτομετρία, φασματοσκοπία ή την αστρομετρία αστέρων, η οποία μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου. Ακόμη μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλιακές παρατηρήσεις, πλανητική απεικόνιση και φωτογράφηση βαθέως ουρανού για ερευνητικό σκοπό, σε όλο το εύρος του ορατού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.


Επιπρόσθετες Οδηγίες για την Αποστολή μιας Αίτησης

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates